021-88921535-7 

کمپانی سیگما-آلدریچ SIGMA-ALDRICH، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تحقیقاتی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی سیگما-آلدریچ SIGMA-ALDRICH به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی مرک Merck، محصول کشور آلمان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی، داروسازی، حلال‌ها، نمک‌ها، معرف‌ها و محیط‌های کشت آزمایشگاهی می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی مرک Merck به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی آر.اف.چم R.F.Chem (راتزفاتز RatzFatz)، محصول کشور آلمان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی در گریدهای سنتز، آنالتیکال، مولکولار بایولوژی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با افتخار به عنوان نماینده رسمی و انحصاری فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی آر.اف.چم R.F.Chem به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی ترمو فیشر ThermoFisher، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید محیط کشت سلولی-مولکولی، کیت آزمایشگاهی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی ترمو فیشر ThermoFisher به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی سانتاکروز SANTA CRUZ، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید آنتی بادی‌ها، محصولات SI-RNA، بیوتکنولوژی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی سانتاکروز SANTA CRUZ به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی ابکم abcam، محصول کشور انگلیس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید آنتی بادی‌ها، کیت‌های آزمایشگاهی، پپتیدها، لیپیدها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی ابکم abcam به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی آلفا ایسر Alfa Aesar، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، نمک‌ها، آنزیم‌ها، معرف‌ها، آنتی بادی‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی آلفا ایسر Alfa Aesar به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی روت ROTH، محصول کشور آلمان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی، حلال‌ها، نمک‌ها، معرف‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی روت ROTH به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی روش Roche، محصول کشور سوییس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید انواع کیت‌های آزمایشگاهی RNA، DNA، PCR و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی روش Roche به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی اکروس ACROS، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، حلال‌ها، نمک‌ها، معرف‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی اکروس ACROS به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی آر اند دی R&D SYSTEMS، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید آنتی بادی‌ها، کیت‌های آزمایشگاهی، ژن‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی آر اند دی R&D SYSTEMS به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی وی دبلیو آر vwr، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید محصولات آزمایشگاهی-تحقیقاتی، بیوتکنولوژی، دارویی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی وی دبلیو آر vwr به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی هانی ول Honeywell، محصول کشور آلمان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی، معرف‌های هیدرانال، حلال‌های HPLC و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی هانی ول Honeywell به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی میلی پور Millipore، محصول کشور آلمان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید ممبرن فیلترها، فیلتر سر سرنگی، آنتی بادی‌ها، مواد ویروس شناسی، کیت‌های آزمایشگاهی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی میلی پور Millipore به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی اینویتروژن invitrogen، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد محیط کشت سلولی، آنتی بادی‌ها، پروتئین‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی اینویتروژن invitrogen به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی بایو-رد BIO-RAD، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید کیت‌های ژنتیک مولکولی، محیط کشت سلولی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی بایو-رد BIO-RAD به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی کارلو CARLO، محصول کشور فرانسه یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی و حلال‌ها، معرف‌ها، ریجنت‌ها، رنگ‌ها و ... در گریدهای آنالیز، سنتز، HPLC و آزمایشگاهی می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش محصولات کمپانی کارلو CARLO را به صورت اصل و Original به محققین محترم عرضه می‌دارد... بیشتر...

کمپانی هک HACH، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی و تجهیزات آنالیز کمی و کیفی آب می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش محصولات کمپانی هک HACH را به صورت اصل و Original به محققین محترم عرضه می‌دارد... بیشتر...

کمپانی بایوتک BioTeke، محصول کشور چین یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد سلولی، مولکولی و کیت‌های استخراج DNA و RNA و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی بایوتک BioTeke به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی جی ای GE، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، سنتز RNA و DNA، آنالیز سلولی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی جی ای GE به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی فرمنتاس Fermentas، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان آنزیم در دنیا می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی فرمنتاس Fermentas به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی بایوویژن BioVision، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید آنتی‌بادی‌ها، کیت‌های زیست سنجی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی بایوویژن BioVision به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی گیبکو gibco، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید محصولات و خدمات کشت سلولی، تحقیقات سرطان، محیط‌های کشت سلولی، مکمل‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی گیبکو gibco به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی دایجونگ DAEJUNG، محصول کشور کره جنوبی یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی، حلال‌ها، معرف‌ها، ریجنت‌ها، رنگ‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش محصولات کمپانی دائجونگ DAEJUNG را به صورت اصل و Original به محققین محترم عرضه می‌دارد... بیشتر...

کمپانی شارلو Scharlau، محصول کشور اسپانیا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید محیط‌های کشت، مواد شیمیایی، بیولوژی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش محصولات کمپانی شارلو Scharlau را به صورت اصل و Original به محققین محترم عرضه می‌دارد... بیشتر...

کمپانی اپلاید بایوسیستمز appliedbiosystems، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد تشخیص مولکولی، زیست محیطی و کشاورزی می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی اپلاید بایوسیستمز appliedbiosystems به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی بی دی اچ BDH، محصول کشور انگلیس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید تست‌های محیطی، محصولات تحقیقات دارویی، کنترل کیفیت دارویی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی بی دی اچ BDH به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی فیشر ساینتیفیک fisherscientific، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد آزمایشگاهی، دارویی، بیوتکنولوژی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی فیشر ساینتیفیک fisherscientific به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی پرو مگا Promega، محصول کشور انگلیس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد بیوشیمیایی، دارویی، مولکول‌های تشخیصی، پروتئین‌ها و کیت‌های RNA و DNA و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی پرو مگا Promega به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی اس ای اف سی SAFC، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمایی، مواد اولیه، محصولات کشت سلولی، مواد دارویی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی اس ای اف سی SAFC به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی تاکریس TOCRIS، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی تاکریس TOCRIS به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی ساپلکو SUPELCO، محصول کشور انگلیس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد دارویی، شیمیایی، ستون‌های کروماتوگرافی در زمینه‌های دارویی، بیوتکنولوژی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی ساپلکو SUPELCO را به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی یونیتی لب سرویسز unitylabservices، محصول کشور انگلیس یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید کیت‌های آزمایشگاهی، مواد سلولی-مولکولی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی لب سرویسز unitylabservices به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی ای‌بایوساینس eBioscience، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید ابزارهای تحقیقاتی در زمینه های ایمونولوژی و انکولوژی، آنتی‌بادی‌ها، فلوروکروم‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی ای‌بایوساینس eBioscience به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی امبیون ambion، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید کیت‌های آزمایشگاهی، آنتی بادی‌ها و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی امبیون ambion به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی اجیلنت تکنولوژی Agilent Technology، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی، علوم زیستی، تشخیصی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی اجیلنت تکنولوژی Agilent Technology به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی پرکین المر PerkinElmer، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی تحلیلی-تشخیصی، تست های ژنتیکز، تجهیزات تصویربرداری پزشکی، مواد مصرفی و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش به عنوان پشتیبان و توزیع کننده مواد و محصولات کمپانی پرکین المر PerkinElmer به صورت اصل و Original در خدمت محققین محترم می‌باشد... بیشتر...

کمپانی واترز Waters، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید تجهيزات پزشكی و کروماتوگرافی، انواع مختلف ستون‌های HPLC و ... می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی واترز Waters به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

کمپانی آکواستاندارد AccuStandard، محصول کشور امریکا یکی از معتبرترین تولیدکنندگان دنیا، فعال در زمینه تولید استانداردهای مرجع (CRM)، استانداردهای مرجع آلی، معدنی و نفتی برای تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی می‌باشد. شرکت کیمیا گستر پویش با اتکا بر دفاتر رسمی و انحصاری خود در داخل و خارج از کشور (اروپا و آسیا) به عنوان نمایندگی فروش و خرید مواد و محصولات کمپانی آکواستاندارد AccuStandard به صورت اصل و Original در ایران می‌باشد... بیشتر...

هشدار:


اخیرا برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون داشتن تجربه و تخصص لازم با تقلید و کپی برداری غیرقانونی از مطالب و محتویات سایت شرکت کیمیا گستر پویش، صرفا با راه‌اندازی یک سایت تبلیغاتی، حتی بدون داشتن دفتر کار اقدام به نشر محتویات غیرواقعی نموده‌اند که با ادعای کذب داشتن نمایندگی از کمپانی‌های معتبر اروپایی و امریکایی از جمله (سیگما-آلدریچ SIGMA-ALDRICH، مرک Merck، ترموفیشرساینتیفیک Thermo Fisher Scientific و ...)، قصد فریب مشتریان، محققین و مصرف کنندگان محترم را دارند. خواهشمند است فریب تبلیغات و ادعای این افراد را نخورید که دچار خسارت جبران ناپذیری خواهید شد.

Riedel-Molecular Probes-Amersham-Qiagen-Millipore-Promega-Whatman-Biorad-R&D-InvivoGen-Open Biosystems-Virogen-ABR- AnaSpec –Stressgen-Cell Genosensor-Biomatrica-AQIX-ChanTest-Bethyl Laboratories-BioFX-Cellular Engineering Technologies (CET)-Cypex-Dendritics-Diagnostic Biosystems-Evrogen- HemoGenix-Haematologic Technologies (HTI)-Hycult Biotechnology (HBT)-Imgenex-Kingfisherbiotech-Lucigen-Mirus-Mito Science-Monosan-Olink-RF Genetics-trategic Diagnostics-System Biosciences-Zen-Bio-Zymo Research-Bachem-Protea Biosciences-Assay Designs-Cayman Chemical-Alfa Aecar-Cambrex-pectrum-Taab-Agar Scientific-ABCR-Hach-Perkin Elmer-Merck- SIGMA-ALDRICH-Fluka-SUPELCO-ABX-Invitrogen-ACROS-Alfa Aesar-Roche-Scharlau-Applichem-Carbomer-Abcam-ThermoFisher-ROTH-R.F.Chem

شرکت-کیمیا-گستر-پویش-نمایندگی-انحصاری-رسمی-مواد-شیمیایی-تحقیقاتی-تحویل-فوری-خرید-فروش-تهران-اورجینال-اصل-بهترین-برترین-وارد-کننده-مستقیم-بی-واسطه-معتبرترین-مهمترین-قدیمیترین-ضمانت-اصالت-تضمین-حجم-کم-واحد-کوچکتر-تحویل-درب-منزل-تحویل-با-پیک-تحویل-در-محل-فله-باز-مقدار-کم-سلامت-وارد-کننده-توزیع-کننده