021-88921535-7 

سایر کمپانی‌ها

مرتب سازی: orderby نمایش:
دیدگاه ها (0)
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up | MN740609.50 | 50Preps | موجود
3 ,200 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
NucleoSpin® RNA Clean-up | MN 740948.50 | 50 Preps | موجود
5 ,700 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
NucleoSpin® RNA Clean-up | MN740948.10 | 10Preps | موجود NucleoSpin® RNA Clean-up Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers
1 ,450 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
NucleoSpin® RNA Virus | MN740956.10 | 10Preps | موجود NucleoSpin® RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA
1 ,380 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
NucleoSpin® RNA/Protein | MN740944 | موجود NucleoSpin® RNA/Protein Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), NucleoSpin® Filters, buffers, RNase-free rDNase
2 ,300 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
NucleoTrap® | MN740584.10 | 10Preps | موجود NucleoTrap® Suspension, buffers
830 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
Protino® Ni-IDA Packed Columns | MN745150.10 | 10 Preps | موجود
1 ,550 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
Sodium azide | سدیم آزاید(آزید) (کد محصول: 26628-22-8 )
99% Sodium azide | سدیم آزاید(آزید) CAS Number 26628-22-8
0ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
SR 57227 hydrochloride | 1205 | tocris |موجود ≥99% (HPLC) 10MG
0ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
SR 57227 hydrochloride | Tocris1205 | 10mg | موجود | اس آر 57227 هیدرو کلراید | Chemical Name: 1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-4-piperidinamine hydrochloride CAS No: 77145-61-0
0ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
450 ,000ریال
بعلاوه حمل و نقل

دیدگاه ها (0)
تانک ازت 10 لیتری | YDS | موجود کمپانی YDS چین دهانه داخلی تانک: 80 میلیمتر قطر بیرونی تانک: 300 میلیمتر
0ریال
بعلاوه حمل و نقل

Copyright Portal Pastel